ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате и сте регистриран потребител на levermax.shop се счита, че приемате и сте съгласни с описаните условия. Ако не приеметe тези условия по една или друга причина, моля не използвайте този уеб сайт! Описаните по-долу условия уреждат взаимоотношенията между сайта www.levermax.shop (наричано администратора или собствениците) от една страна и потребителите на електронни страници и услуги, използващи интернет сайтът Levermax.shop

Тези условия важат за всички потребители (регистрирани или нерегистрирани). С използването на всеки обект, линк или бутон разположен на страницата на Levermax.shop, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

  1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В САЙТА \

1.1 Потребителят разбира и приема факта, че информационните услуги качени на Сайта се предоставят "във вид, в който са" и това, че Levermax.shop НЕ ПОЕМА никаква отговорност за изтриване или невъзможността да бъде предоставена на потребителя информация относно негови завършени поръчки или на други трети лица (други потребители), мнения и оценки за продукти, информация за налични или продукти извън наличност, както и за нанесени щети, пропуснати ползи или други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване на Levermax.shop. . В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
1.2 За да използва
Levermax.shop потребителят трябва да има осигурен от негова страна компютър, интернет, браузър и др. необходими инсталирани допълнителни програми, за да протича сърфиране нормално. Levermax.shop само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. ТЕРМИНОЛОГИИ

2.1 Уебсайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
2.2 Интернет сайт е съвкупността от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес
Levermax.shop;
2.3 Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайта
Levermax.shop;
2.4 Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;
2.5 Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си потребител-потенциален продавач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което, при наличие на интерес, е съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
2.6 Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;
2.7 Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;
2.8 Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
2.9 Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;
2.10 IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, посредством който компютър, Интернет страница или ресурс се асоциират с потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;
2.11 Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Администратора на сайта и останалите потребители;
2.12 Парола е код от цифри, букви и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който, заедно с потребителското му име, служи за достъп на потребителя до акаунта му (потребителския му профил).
2.13 Акаунт (потребителски профил) е обособена част от уебсайта "
Levermax.shop ", съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Акаунтът обслужва и комуникацията между потребителя на уебсайта „Levermax.shop ” и Администратора на същия.
2.14 Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта „
Levermax.shop ” предоставяща публично информация за потребителя, с негово съгласие и включваща посочените от него име, евентуално възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки/ продажби чрез платформата „Levermax.shop ”, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта „Levermax.shop  незащитена от Закона за защита на личните данни.
2.15 Регистрация - Първоначално създаване на потребителски акаунт с парола и потребителско име за достъп до платформата „
Levermax.shop“.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

3.1.С използването на сайта Levermax.shop, потребителят се съгласява със следните долоизброени правила:
- да предоставя вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрацията си (наричани Лични данни);
- да редактира и внася нужните промени в Личният си акаунт с оглед тяхната вярност, точност и пълност при случай на промени в тях;
3.2 В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация,
Levermax.shop има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

4.1 Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел доброволно по време на регистрация и станали достояние на Levermax.shop при ползване от него на Сайта, както и на редактиране на тези Лични данни.
4.2 Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от
Levermax.shop по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Levermax.shop
4.3
Levermax.shop изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
4.4
Levermax.shop си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1 Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.
5.2 Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание.
Levermax.shop не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
5.3 Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства
Levermax.shop няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в негo:
5.4 Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на
Levermax.shop, за да:
- формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
- създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
- се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на
Levermax.shop, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
- фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
- да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
- да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
- да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
- да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
- да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.
levermax.shop си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5.3 изисквания.

6. АВТОРСКИ ПРАВА НА ДВЕТЕ СТРАНИ (ПОТРЕБИТЕЛ И levermax.shop)

6.1 Levermax.shop дава право на Потребителите за ползват всички услуги предоставени от Levermax.shop, които са предоставяни само за лична нужда с нетърговска цел, при единственото ненарушимо условие че не се нарушават авторските права на Сайта или на други трети лица.
6.2 Не се разрешава материалите от сайта (от всякакъв тип) да бъдат променяни, копирани, публично разпространявани или раздавани сред обществото в интернет или с търговска цел.
6.3 Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
6.4 Всички предлагани от
Levermax.shop стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на Levermax.shop
6.5 Всички видео материали представени в сайта са ориентировъчни, като имат единствено за цел да представят начина на употреба на продуктите (Актуалният продукт е представен на снимките и подробно описан в описанието на продукта, а видео материалът е само за ориентир).

7. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА В LEVERMAX.SHOP

7.1 След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки представяни от Levermax.shop При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
7.2 По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки.
7.3 При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със
Levermax.